SCHRIJF U IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

* verplichte velden

Juridiche Informatie

1.Inleiding

GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE CLARISONIC WEBSITE AANDACHTIG TE LEZEN; http://www.clarisonic.nl (DE “WEBSITE ”) ALVORENS DEZE TE GEBRUIKEN.

DE HUIDIGE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE (DE “GEBRUIKSVOORWAARDEN ”) GELDT TEN AANZIEN VAN TOEGANG OP DE WEBSITE EN HET GEBUIK VAN DEZE WEBSITE. U MAG DE WEBSITE NIET GEBRUIKEN TENZIJ U GEBRUIKSVOORWAARDEN HIERONDER VERMELD, AANVAARDT. INDIEN U DIT GEHEEL VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN NIET AANVAARDT, GELIEVE DAN NIET OP DE WEBSITE TE KOMEN EN DE WEBSITE NIET TE GEBRUIKEN. INDIEN U DE WEBSITE OPENT OF WANNEER U DEZE GEBRUIKT, AANVAARDT U OF DE ENTITEIT DIE U VERTEGENWOORDIGT GEBONDEN TE ZIJN DOOR DE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

De vennootschap L’Oréal Belgilux SA, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 16 124 227,79 euro, ingeschreven in het RPR Brussel onder nummer 4403, met intracommunautair BTW-nummer: BE 0403.136.453, met maatschappelijke zetel: Keizer Karellaan 584 te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Brussel, handelend namens haar afdeling en haar merk CLARISONIC, heet u van harte welkom op haar website www.clarisonic.nl om u meer te vertellen over de producten van CLARISONIC.


2.Beperkingen aan het gebruik van de websites

Wanneer u de website gebruikt verbindt u zich er toe:

U aanvaardt dat CLARISONIC uw sociodemografische informatie mag gebruiken en verspreiden op een wijze die uw identiteit niet te kennen geeft.


3.Bescherming van gegevens met een persoonlijk karakter

CLARISONIC waakt over de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Het gebruik van uw gegevens met persoonlijk karakter wordt beheerst door onze verklaring op de Persoonlijke levenssfeer, dewelke een geïntegreerd deel uitmaakt van de huidige Gebruiksvoorwaarden.


4.Intellectueel eigendomsrecht

De website en zijn Inhoud, hierin begrepen en op niet-exhaustieve wijze, de teksten, de software, de video's, de muziek, de foto's, de illustraties, de logo's, de merken van de fabrieken, de diensten of de onderscheidende tekenen (de “Merken”) en elk ander materiaal (de “Inhoud”) is beschermd door intellectuele eigendomsrechten in de brede zin (hierin begrepen met name auteursrechten, merken, industrieel of afbeelding)

De Inhoud bestaat uit de Inhoud beheerd door en gecontroleerd door CLARISONIC en uit de Inhoud beheerd en gecontroleerd door derden gemachtigd door CLARISONIC.

Behoudens uitdrukkelijke machtiging afwijkend van de huidige Gebruiksvoorwaarden, kan u de website en zijn Inhoud niet kopiëren, reproduceren, aanpassen, huren, lenen, verkopen, er derivaten van maken, overmaken of verspreiden op enige wijze, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van CLARISONIC of betrokken derden. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling in huidige voorwaarden, kent CLARISONIC u geen enkel expliciet of impliciet recht toe, op de website of Inhoud van CLARISONIC of van iedere derde.

U aanvaardt om CLARISONIC onmiddellijk schriftelijk te informeren van elke ongeoorloofde toegang of gebruik van de website door om het even welke partij en van iedere inbreuk op intellectueel eigendomsrechten in de brede zin, nadat u er kennis van zou nemen.


5.Recht om te downloaden

U verkrijgt geen enkel ander recht of licentie in het gebruik van de website dan het beperkt recht om de website te gebruiken volgens de huidige Gebruiksvoorwaarden en te downloaden volgens de voorwaarden bepaald in dit onderdeel.

Afgezien van de gevallen voorzien in dit onderdeel, hebt u niet het recht om te kopiëren, te reproduceren, te herwerken, compilatie of decompilatie te doen, reverse-engineering, te verspreiden, te bewerken, weer te geven, uit te voeren, te wijzigen, te downloaden teneinde afgeleide werken te creëren, over te dragen of op enige andere wijze te exploiteren op om het even welk deel van de website.

Het downloaden is enkel toegelaten door CLARISONIC onder de enkele voorwaarde dat:

Bovendien mag u de Inhoud van de website noch geheel noch gedeeltelijk verkopen of verspreiden via een ander medium (hierin begrepen televisie- en radiouitzendingen of distributie via een informaticanetwerk). U kan geen enkel deel van de website beschikbaar maken als onderdeel van een andere website, door een hyperlink op het internet of enig ander middel.

De website en de informatie die het bevat mag niet worden gebruikt om een gegevensbestand op te bouwen. De website mag niet worden opgeslaan (in hun geheel of gedeeltelijk) in een gegevensbestand met het oog op toegang voor u of derden of om deze te verspreiden op deze gegevensbestanden.


6.Hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten die u naar websites sturen die geen eigendom zijn van CLARISONIC.

Het gebruik van dergelijke websites is onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden van de derde-eigenaars. CLARISONIC controleert noch de websites, noch de informaties die zich erop bevinden en kan dus niet geen enkele garantie geven over de inhoud en weergave van deze laatste.

CLARISONIC kan dus ook in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden in geval van schade, die direct, indirect, bijkomstig of gebeurlijk het gevolg zou zijn of die gebonden zou zijn aan een dergelijk gebruik.

Deze links en informatiebronnen zijn ter uwer beschikking gesteld louter ten indicatieve titel en impliceren geen sponsorschap, noch ondersteuning, noch aansluiting met deze websites.

Voorts is het u niet toegelaten om een hyperlink te plaatsen op een website waarbij de bezoekers van deze website worden verwezen naar de websites zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van CLARISONIC.


7.Ontbreken van garanties

De producten, aanbiedingen, inhoud en onderdelen van de websites worden als dusdanig geleverd onder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie.

Behoudens in de mate dat het verboden is door de wet, behoudt CLARISONIC zich het recht voor om elke uitdrukkelijke of impliciete garantie te weigeren voor de handelskwaliteit, de voldoening en juistheid voor particulier gebruik, de boekhouding, de veiligheid of nauwkeurigheid en vrijwaring van de intellectuele eigendomsrechten.

Noch CLARISONIC noch diens licentiegevers, concessiehouders, dienstverleners of leveranciers garanderen dat de website of de werking die ze bevat niet zullen worden onderbroken of geen fouten zullen bevatten, dat de onjuistheden zullen worden verbeterd of dat de website of de servers geen virussen zullen dragen of andere elementen die schadelijk zijn.

Elk product, elke aanbieding, inhoud en materieel gedownload of bekomen door gebruik van de website, is uitsluitend op uw verantwoordelijkheid en u alleen zal verantwoordelijk zijn voor eventuele schade op uw informaticasysteem of verlies van informatie ten gevolge van het downloaden van een dergelijk product, aanbieding, Inhoud of materieel.

Hoewel grote zorg wordt besteed aan de juistheid van informatie die wordt gepubliceerd op de website, neemt CLARISONIC geen enkele verantwoordelijkheid en garandeert ze haar kwaliteit, haar precisie, haar juistheid voor een bepaald gebruik of haar volledigheid niet.

Zowel CLARISONIC als diens licentiegevers, concessiehouders, dienstverleners weigeren iedere garantie met betrekking tot het gebruik of het gevolg van gebruik van de producten, aanbiedingen en inhoud van de website in termen van nauwkeurigheid, precisie, betrouwbaarheid en ieder ander aspect.

Deze exoneraties van de garanties zijn toepasselijk in de ruimste mate toegelaten door de wet.


8.Beperking van aansprakelijkheid

U begrijpt en aanvaardt uitdrukkelijk dat, in de ruimste mate toegelaten door de wet, CLARISONIC niet verantwoordelijk noch aansprakelijk kan worden gehouden voor elke schade, zowel rechtstreekse, als onrechtstreekse, bijzondere, door repercussie of ieder andere schade.

Indien u niet tevreden bent over een deel van de site of van de Gebruiksvoorwaarden, heeft u als enige beroepsmogelijkheid het stopzetten van het gebruik van de website.


9.Schadevergoeding

U aanvaardt om schade te vergoeden, ons te vrijwaren en om naar onze keuze, CLARISONIC te verdedigen, evenals onze beheerders, directeurs, werknemers, agenten en vertegenwoordigers tegen iedere aansprakelijkheidsvordering van derden (met name alle redelijke kosten en honoraria van advocaten) dat het gevolg zou zijn van uw misbruik van de website, van inbreuken op de Gebruiksvoorwaarden of van inbreuken, door u of een andere gebruiker, voor uw rekening, van elk mogelijk intellectueel eigendomsrecht of een recht van een persoon of entiteit.


10.Opschorting en Verbreking

CLARISONIC kan, op ieder ogenblik, de werking van de website schorsen, met name voor redenen van herstelling of onderhoud of met het oog om de Inhoud of de werking van de website te updaten of te verbeteren.

U of CLARISONIC kan op ieder ogenblik de Gebruiksvoorwaarden opzeggen met of zonder oorzaak.

Indien CLARISONIC de Gebruiksvoorwaarden opzegt, zal CLARISONIC u een e-mail sturen op het adres dat u hebt verstrekt bij uw registratie en er zal worden aangenomen dat u deze mail hebt ontvangen binnen een periode van één uur na versturen. De opzegging wordt vanaf dat ogenblik van kracht. U zal verantwoordelijk zijn om ons te informeren betreffende iedere wijziging van uw e-mail adres.

U kan uw abonnement opzeggen door een e-mail te sturen naar met als onderwerp “abonnement annuleren”. Na de opzegging, kan u alle inhoud en kopies vernietigen die u hebt verkregen van op de site.


11.Vragen en Klachten

In geval van vragen of klachten, gelieve u te richten tot:


12.Aanpassingen aan de website

U aanvaardt dat CLARISONIC op ieder ogenblik en op enkele eenzijdige beslissing van CLARISONIC het recht heeft om de website of de technische karakteristieken van om het even welk aspect van de website, aan te passen, aan te vullen of delen ervan te verwijderen.

Het komt u toe om de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van de veranderingen die hebben plaatsgevonden. Deze veranderingen van de Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als aanvaard door het opnieuw gebruiken van de website. Indien u de Gebruiksvoorwaarden niet aanvaard, mag u de website niet gebruiken.

Het kan gebeuren dat CLARISONIC wedstrijden organiseert op de website. Bepaalde locaties van de website kunnen dan beheerst worden door bijzondere voorwaarden. Het gebruik van deze locaties impliceert uw onvoorwaardelijke aanvaarding van het geheel van deze bijzondere voorwaarden. In geval van tegenspraak tussen de Gebruiksvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden, zullen de bijzondere voorwaarden primeren.


13.Toepasselijk recht en Bevoegde rechter

De Gebruiksvoorwaarden zijn geregeld onder het Belgisch recht zonder inachtname van de territoriale conflicterende regels.

Ieder mogelijk geschil voortvloeiend of verbonden aan het gebruik van de website en/of toepassing van de Gebruiksvoorwaarden zullen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken vallen.

De Gebruiksvoorwaarden beogen niet om de bepalingen van toepasselijk dwingend recht te belemmeren.


14.Divers

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen het geheel van de overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle voorgaande contracten, akkoorden en verklaringen met betrekking tot het gebruik van de website.

Indien één van de voornoemde Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet toepasbaar blijkt voor welke reden ook, dan zal deze bepaling als deelbaar beschouwd worden zodat de geldigheid van de andere bepalingen en het recht van CLARISONIC om de naleving ervan na te streven, onaangetast blijft.

Het tijdelijk niet afdwingen door CLARISONIC van haar rechten voortvloeiend uit de huidige Gebruiksvoorwaarden betekent uiteraard niet dat dit een afstand zou inhouden om dezen later te doen gelden.

U aanvaardt dat CLARISONIC zich het recht voorbehoud om één of meerdere van haar verplichtingen uit te besteden en/of de gebruiksvoorwaarden of één of meerdere verplichtingen aan derden over te dragen, zonder dat CLARISONIC u hiervan moet informeren.